По техническим причинам сайт находится на реконструкции

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв»
 2. Код за ЄДРПОУ: 00952114
 3. Місцезнаходження: 54034, мiсто Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, 122
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0512)508501 (0512)508501
 5. Електронна поштова адреса: mkhp@emitent.org.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.mlyn.mykolayiv.com
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Наказом Директора ПАТ « МКХП » ( далi Товариство) №239-К вiд 12 жовтня 2016 року було звiльнено Карман Наталiю Миколаївну з посади головного бухгалтера. Повноваження особи припинено у зв’язку iз надходженням заяви про звiльнення iз займаної посади за угодою сторiн. На посадi перебувала з 11.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi Товариства- не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Наказом Директора ПАТ « МКХП » ( далi Товариство) №241-К вiд 12 жовтня 2016 року було призначенно Стайновську Марину Валерiївну на посаду головного бухгалтера Товариства. Часткою у статутному капiталi Товариства- не володiє.Змiни у персонаьному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини- не має. Особу обрано безстроково з випробувальним строком на 6 мiсяцiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний бухгалтер Фермерського господарства « Органiк Сiстем » , бухгалтер ТОВ ТПК « БIМС », головний бухгалтер ТОВ « Голдкор ». Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор                                       Хохлов Олександр Сергiйович 

01.11.2016

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв»
 2. Код за ЄДРПОУ: 00952114
 3. Місцезнаходження: 54034, мiсто Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, 122
 4. Міжміський код, телефон та факс: (0512)508501 (0512)508501
 5. Електронна поштова адреса: mkhp@emitent.org.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.mlyn.mykolayiv.com
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «МКХП»( протокол №14/16 вiд 27.09.2016р.) було прийнято рiшення про звiльнення тимчасово виконуючого обов`язки директора Лонського Андрiя Борисовича. На посадi перебував з 03.08.16р.Повноваження особи припинено у зв’язку iз надходженням заяви про звiльнення iз займаної посади за угодою сторiн. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «МКХП»( протокол №14/16 вiд 27.09.2016р.) було прийнято рiшення про призначення Хохлова Олександра Сергiйовича директором Товариства. Особу обрано у зв`язку з виробничою необхiднiстю.Особу обрано на строк до переобрання.Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник генерального директора ТОВ СП «НIБУЛОН»;- керiвник служби якостi ТОВ «Кернел трейд»; заступник директора ПАТ «МКХП».Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор                                       Хохлов Олександр Сергiйович 

28.09.2016

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Т.в.о.директора                  Лонський  Андрій    Борисович

16.09.2016

Особлива інформація

(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Місцезнаходження 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122
Код за ЄДРПОУ 00952114
Міжміський код та телефон, факс 0512508501 (0512)24-62-59
Електронна поштова адреса mkhp@emitent.org.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Дата
1.   Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.09.2016
2. Повідомлення  опубліковано у* (2432) Бюллетень «Відомості Національної комісії з  цінних паперів та фондового ринку 19.09.2016
3. розміщено на сторінці  у* http://mlyn.mykolayiv.com    в мережі Інтернет 16.09.2016

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ пп Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останьої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 14.09.2016 1000000000 54745 1826,65
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МКХП», які відбулись 14.09.2016 року (Протокол №3 від 14.09.2016р) було прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 14 вересня 2016 р. по 13 вересня 2017 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь- якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод.
Гранична сукупна вартість — не більш ніж 1 000 000 000 (Один мільярд) гривень 00 коп.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 54 745 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить — 1826,65%. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:39267049 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах Товариства: 34530484 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:34530484 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення :0 шт.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЮ)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Т.в.о.директора                  Лонський  Андрій    Борисович

16.09.2016

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Місцезнаходження 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122
Код за ЄДРПОУ 00952114
Міжміський код та телефон, факс 0512508501 (0512)24-62-59
Електронна поштова адреса mkhp@emitent.org.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Дата
1.   Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.09.2016
2. Повідомлення  опубліковано у* (2432) Бюллетень «Відомості Національної комісії з  цінних паперів та фондового ринку 19.09.2016
3. розміщено на сторінці  у* http://mlyn.mykolayiv.com    в мережі Інтернет 16.09.2016

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ пп Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останьої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 14.09.2016 318821,95 54745 582,38
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МКХП», які відбулись 14.09.2016 року (Протокол №3 від 14.09.2016р) було прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (далі — правочин).
Предметом правочину є договори іпотеки та застави. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів, визначена відповідно до законодавства, становить:318 821,95 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 54 745 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить — 582,38%. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства — 39267049шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах Товариства — 34530484шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 34530484шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0шт. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
«Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114, місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

Повідомляємо, що 14  вересня 2016 р. о 12.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122, у приміщенні адміністрації ПАТ «МКХП», зал засідань, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Дейнекіна Ольга Олексіївна (голова лічильної комісії), Габуєва Олена Миколаївна, Сюрченко Павло Васильович (члени лічильної комісії)»

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:
«Обрати головою Зборів Кіян Олену Вікторівну, секретарем Зборів – Бондар Вікторію Миколаївну.»

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:
«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:
1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;
2) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;
3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.
4) основна доповідь – до 10 хвилин;
5) співдоповідь – до 5 хвилин;
6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:
«Надати згоду на вчинення значних правочинів Публічним акціонерним товариством «Миколаївський завод хлібопродуктів» (надалі – Товариство), а саме передати в іпотеку та /або заставу Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві приватної власності, зазначене в Переліку № 1, що є невід’ємною частиною цього Протоколу, шляхом укладення з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) відповідних договорів іпотеки та застави майна, з метою забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «СТИВІДОРНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36487633) зобов’язань перед Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) за Кредитними договорами №10/2016 від 14.06.2016р. та № 11/2016 від 14.06.2016р
Інші умови договорів іпотеки та/або застави Директору Товариства, в тому числі тимчасово виконуючому обов’язки  директора Лонському Андрію Борисовичу, визначити на власний розсуд  (в тому числі, з правом збільшення обсягу зобов’язань Товариства перед АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень), окрім умов, визначених цим рішенням.»

5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:
«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  протягом періоду з 14 вересня 2016 р. по 13 вересня 2017 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод — граничною сукупною вартістю не більш ніж 1 000 000 000 (Один мільярд) гривень 00 коп. Обмеження, передбачені даним пунктом, не стосуються правочинів, передбачених п.4 порядку денного цих Загальних зборів акціонерів».

6. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення:
«Надати повноваження Директору Товариства, в тому числі тимчасово виконуючому обов’язки  директора Лонському Андрію Борисовичу, вчинити значні правочини, згоду на які надано Рішенням цих Загальних зборів акціонерів, шляхом укладання договорів іпотеки та/або застави нерухомого та рухомого майна Товариства, з правом визначення інших умов таких договорів на власний розсуд.

Надати повноваження Наглядовій раді товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, на які надана попередня згода (стосовно правочинів, зазначених в п.5. порядку денного цих Загальних зборів акціонерів).»

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 11:00 год., закінчення реєстрації: 11:50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 08.09.2016 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я тимчасово виконуючого обов’язки директора Лонського А.Б. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – тимчасово виконуючий обов’язки директора Лонський А.Б. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.mlyn.mykolayiv.com

Наглядова рада Товариства

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння                                                 Грабарчук Андрiй Михайлович
(посада)                     (підпис)                       (прізвище та ініціали керівника)

02.08.2016

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 54034, мiсто Миколаїв, Вулиця 1-а Слобiдська, будинок 122
4. Код за ЄДРПОУ 00952114
5. Міжміський код та телефон, факс (0512)50-85-01 (0512)24-62-59
6. Електронна поштова адреса analitik@mlyn.mksat.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.08.2016
2. Повідомлення опубліковано у 146(2400) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 03.08.2016
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mlyn.mykolayiv.com в мережі Інтернет 02.08.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
02.08. 2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Опришко Володимир Олексiйович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Опришка Володимира Олексiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. На посадi члена Наглядової ради Опришко В.О. перебував з 28.04.2016р.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
02.08. 2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Матвiйчук Сергiй Анатолiйович н/д н/д н/д 0.0000025
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ «МХКП» Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства — 0.0000025%.На посадi члена Наглядової ради Матвiйчук С.А. перебував з 28.04.2016р.До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
02.08. 2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Мормиль Олександр Володимирович н/д н/д н/д 0.0000025
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Мормиль Олександра Володимировича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства — 0.0000025 %. На посадi члена Наглядової ради Мормиль О.В. перебувала з 28.04.2016р.До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Литвак Ольга Iгорiвна н/д н/д н/д 0.0000025
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Литвак Ольгу Iгорiвну. Повноваження особи припинено у зв’язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства — 0.0000025 %.На посадi члена Наглядової ради Литвак О.I. перебувала з 28.04.2016р.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Остапенко Володимир Валерiйович н/д н/д н/д 0.0000025
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Остапенко Володимира Валерiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства — 0.0000025 %. На посадi члена Наглядової ради Остапенко В.В. перебував з 28.04.2016р. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 обрано Член Наглядової ради Мечет Руслан Григорiйович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Мечета Руслана Григорiйовича. Особу обрано у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 09.04.2013 – ТОВ «ОРЕКСИМ УКРАЇНА» — начальник вiддiлу безпеки; за сумiсництвом; 01.02.2016 р.- ТОВ «ФЛАЙБРИДЖ» — директор . Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Є незалежним директором.
02.08. 2016 обрано Член Наглядової ради Бондар Вiкторiя Миколаївна н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Бондар Вiкторiю Миколаївну. Особу обрано у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з 08.09.1999р. управлiння Одеської залiзницi; 02.06.2010-06.03.2012- за сумiсництвом юрисконсульт ТОВ «Югекотоп»;01.07.2011- Юрисконсульт 1 категорiї ТОВ «Югекотоп»;23.07.2012- основне мiсце роботи- начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Югекотоп». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Є представником акцiонера Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАТРОПА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД».
02.08. 2016 обрано Член Наглядової ради Стадник Iгор Анатолiйович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Стадника Iгоря Анатолiйовича. Особу обрано у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 01.12.2011 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI»,керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiального) виробництва; 02.01.2008-07.11.2011 ТОВ «Вiойл-Агро» керiвник проект . Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Є незалежним директором.
02.08. 2016 обрано Член Наглядової ради Галiмська Галина Вiкторiвна н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Галiмську Галину Вiкторiвну. Особу обрано у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi : 2013-2016 ТОВ «Орексiм Україна» начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу; 2010-2013 ФГ «Органiк Сiстемс» начальник планово-економiчного вiддiлу. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.Є незалежним директором.
02.08. 2016 обрано Член Наглядової ради Балакiрєв Микола Валерiйович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «МКХП» Балакiрєва Миколу Валерiйовича. Особу обрано у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Член наглядової ради обраний до наступних рiчних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 09.02.2012 – по теперiшнiй час ТОВ «ЕВЕРI» Провiдний iнженер проекту; 01.07.2006-31.05.2010 Державна iнспекцiя з енергозбереження Начальник територiального управлiння Державної iнспекцiї з енергозбереження по Миколаївськiй обл. – старший державний iнспектор. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Є незалежним директором.
02.08. 2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Ковалишин Дмитро Миколайович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.201 6року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МКХП» Ковалишина Дмитра Миколайовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсi перебував з 29 квiтня 2015 року.Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Луценко Тетяна Анатолiївна н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МКХП» Луценко Тетяни Анатолiївни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. На посадi члена Ревiзiйної комiсi перебувала з 29 квiтня 2015 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Головач Степан Михайлович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 02.08.2016р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МКХП» Головача Степана Михайловича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз прийняттям загальними зборами вiдповiдного рiшення. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. На посадi члена Ревiзiйної комiсi перебував з 29 квiтня 2015 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Голубєва Олена Павлiвна н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МКХП» Голубєвої Олени Павлiвни. Особу обрано у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 03.11.2010-31.12.2012 головний спецiалiст з податкiв та МСФЗ ФГ «Органiк Системс»; З 03.01.2013 заступник фiнансового директора з податкiв та МСФЗ ТОВ «Орексим Україна». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Лонський Андрiй Борисович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МКХП» Лонського Андрiя Борисовича. Особу обрано у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Серпень 2009 року – березень 2013 року – вiйськовослужбовець, УСБУ в Миколаївськiй областi;Квiтень 2013 року – Листопад 2014 року – фахiвець вiддiлу безпеки ТОВ «Югекотоп»;Листопад 2014 року – теперiшнiй час – фахiвець вiддiлу безпеки ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм». Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє.
02.08. 2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Шабалiна Марiя Вадимiвна н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП»,якi вiдбулися 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.), прийнято рiшення про обрання з 02.08.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МКХП» Шабалiну Марiю Вадимiвну. Особу обрано у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: З 2014-по тепер. час – ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм», консультант з податкiв та зборiв;2012р-2014р – ТОВ «Югекотоп», консультант з податкiв та зборiв;2012р – ТОВ «Вторметпiвдень», головний бухгалтер.Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 обрано Голова Наглядової ради Мечет Руслан Григорович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ «МКХП»,засiдання якої вiдбулось 02.08.2016 року (Протокол №10/16 вiд 02.08.2016р.), призначено з 02.08.2016 року на посаду голови Наглядової ради ПАТ «МКХП» Мечета Руслана Григорiйовича. Особу обрано у зв’язку iз переобранням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано до наступних рiчних загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: 09.04.2013 – ТОВ «ОРЕКСИМ УКРАЇНА» — начальник вiддiлу безпеки; за сумiсництвом; 01.02.2016 р.- ТОВ «ФЛАЙБРИДЖ» — директор . Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Голова правлiння Грабарчук Андрiй Миколайович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МКХП» (Протокол №10/16 вiд 02 серпня 2016р.) принято рiшення про звiльнення Голови правлiння Товариства Грабарчука Андрiя Миколайовича з 02.08.2016р. Звiльнення з посади в зв’язку з надходженням заяви Грабарчука А.М. про дострокове розiрвання контракту за iнiцiативою Керiвника з 02.08.2016, згiдно п. 8 ч. 1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України.Грабарчук Андрiй Миколайович перебував на посадi Голови правлiння вiд 15.09.2014р.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член правлiння Тиха Алла Олександрiвна н/д н/д н/д 0.001292
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МКХП» (Протокол №10/16 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Тихої Алли Олександрiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (Протокол №2 вiд 02.08.2016 р.).Володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0,001292%. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член правлiння Зубков Сергiй Дмитрович н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МКХП» (Протокол №10/16 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Зубкова Сергiя Дмитровича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (Протокол №2 вiд 02.08.2016 р.).Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член правлiння Карман Наталiя Миколаївна н/д н/д н/д 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МКХП» (Протокол №10/16 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Карман Наталiї Миколаївни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (Протокол №2 вiд 02.08.2016 р.).Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член правлiння Гомзяк Сергiй Миколайович н/д н/д н/д 0.001292
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МКХП» (Протокол №10/16 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про припинення повноважень члена правлiння Гомзяк Сергiя Миколайовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (Протокол №2 вiд 02.08.2016 р.)Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 призначено Тимчасово виконуючий обов’язки директора Лонський Андрiй Борисович н/д н/д н/д 0.001292
Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «МКХП» (протокол №10/16 вiд 02.08.2016 р.) принято рiшення про обрання на посаду тимчасово виконуючого обов’язки директора Товариства Лонського Андрiя Борисовича з 03.08.2016р. Особу обрано у зв’язку iз внесенням змiн та прийняттям Загальними зборами нової редакцiї Статуту (Протокол №2 вiд 02.08.2016 р.). Особу обрано на строк до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Серпень 2009 року – березень 2013 року – вiйськовослужбовець, УСБУ в Миколаївськiй областi;Квiтень 2013 року – Листопад 2014 року – фахiвець вiддiлу безпеки ТОВ «Югекотоп»;Листопад 2014 року – теперiшнiй час – фахiвець вiддiлу безпеки ТОВ «Юнiкорн Мерiтайм». Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
02.08. 2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Лонський Андрiй Борисович н/д н/д н/д 0.001292
Зміст інформації:
У зв`язку з надходженням заяви про дострокове припиненням повноважень за власним бажанням припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Лонського Андрiя Борисовмича. Повноваження особи припинено у зв`язку з надходженням заяви про дострокове припиненням повноважень за власним бажанням.Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї Лонський А.Б. перебував з 02.08.2016р. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї замiсть особи, повноваження якої припиненно, нiкого не обрано.
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
02.08.2016 92457.78 54745 175.29
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП», якi вiдбулись 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р.) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (далi – правочин). Предметом правочину є договiр про безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить — 92 457,78 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 54 745 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить — 175,29%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства — 39267049шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах Товариства — 34531480шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 34531480шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення — 0шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
.
02.08.2016 319521.7 54745 583.65
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МКХП», якi вiдбулись 02.08.2016 року (Протокол №2 вiд 02.08.2016р) було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (далi – правочин).
Предметом правочину є договори iпотеки та застави. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 319 521,7 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 54 745 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить — 583,65%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства — 39267049шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах Товариства — 34531480шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 34531480шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення — 0шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

 

 

Публічне акціонерне товариство

«Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114 , місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», які відбудуться 28 квітня 2016 р. об 11.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122 , у приміщенні адміністрації ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», зал засідань.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться 28.04.2016 р. за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації акціонерів: 10:00 год., закінчення реєстрації: 10:50 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів.
 2. Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік та про плани на 2016  рік. Прийняття рішення за наслідками  розгляду звітів.
 3. Про затвердження звітів та річного балансу Товариства за 2015 рік.
 4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками 2015 року.
 5. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 6. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
 7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
 8. Обрання членів Наглядової Ради;  затвердження умов (в тому числі встановлення розміру винагороди) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Голови правління Грабарчука А.М. кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 10-00 до 10-55 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Зубков С.Д. Телефон для довідок: (0512) 50-85-01

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 54745 58891
Основні засоби 33668 34220
Довгострокові фінансові інвестиції 7020 6020
Запаси 5827 6195
Сумарна дебіторська заборгованість 1718 9208
Грошові кошти та їх еквіваленти 1543 137
Нерозподілений прибуток (132242) (65027)
Власний капітал
Статутний капітал 17753 17753
Довгострокові зобов’язання 142609 32877
Поточні зобов’язання 26625 73288
Чистий прибуток (збиток) (61166) (48931)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 39452000 39452000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 173 179

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом  Голова Правління Грабарчук А.М.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 28.03.2016р. № 59 (2313) в Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

 

Голова Правління

ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»                                         А.М. Грабарчук

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Грабарчук Андрiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.09.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, буд. 122

4. Код за ЄДРПОУ

00952114

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)50-85-01 (0512)24-62-59

6. Електронна поштова адреса

analitik@mlyn.mksat.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.09.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 172(2176) Вiдомостi НКЦПФР

11.09.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mlyn.mykolayiv.com

в мережі Інтернет

10.09.2015

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2015

звільнено

Голова Ревiзiйної комiсiї

Усов Едуард Миколайович

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Усов Едуард Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв’язку iз закiнченням строку повноважень. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Науменко Юрiй Миколайович

д/в д/в д/в

0.0003

Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Науменко Юрiй Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв’язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства — 0,0003. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Ткач Анатолiй Гаврилович

д/в д/в д/в

0.0001

Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Ткач Анатолiй Гаврилович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв’язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства — 0,0001. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

призначено

Член Ревiзiйної комiсiї

Ковалишин Дмитро Миколайович

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Ковалишин Дмитро Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року. Протоколом засiдання Наглядової ради № 1 вiд 29 квiтня 2015 року обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.

29.04.2015

призначено

Член Ревiзiйної комiсiї

Луценко Тетяна Анатолiївна

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Луценко Тетяна Анатолiївна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — директор ТОВ «Проектна компанiя «Ярус», директор ТОВ «Центр морських дослiджень», фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital, аудитор ТОВ «Крестон Джи Сi Джи Аудит». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

призначено

Член Ревiзiйної комiсiї

Головач Степан Михайлович

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Головач Степан Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

звільнено

член Наглядової ради

BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED, що створена за законодавством Кiпру

д/в д/в д/в

87.5253

Зміст інформації:
Акцiонера BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED (згоди на розкриття даних не надано), в кiлькостi 5 (п’яти) представникiв, якi виконували повноваження членiв Наглядової Ради за довiреностями звiльнено 29 квiтня 2015 року у зв’язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства — 87,5253 %.Строк протягом якого особа перебувала на посадi з 2012 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

призначено

Член Наглядової ради

BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED, що створена за законодавством Кiпру

д/в д/в д/в

87.5253

Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради BANTA AGRICULTURAL INVESTMENTS LIMITED (згоди на розкриття даних не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства — 87,5253 %. Строк на який призначено — 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — член Наглядової ради ПАТ «Миколаївський комбiнат хлiбопродуктiв» . Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року. Протоколом засiдання Наглядової Ради № 1 обрано Головою Наглядової ради.

29.04.2015

призначено

член Наглядової ради

Матвiйчук Сергiй Анатолiйович

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Матвiйчук Сергiй Анатолiйович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — Директор ТОВ «ФК Управитель будiвництва «Сонячне мiсто», Радник з фiнансових питань – фiнансовий аналiтик ТОВ «ФК «Сонячне мiсто». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

призначено

член Наглядової ради

Мормиль Олександр Володимирович

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Мормиль Олександр Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — старший менеджер iз зв’язкiв з громадскiстю, ПАТ Мiсто Банк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

призначено

член Наглядової ради

Литвак Ольга Iгорiвна

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Литвак Ольга Iгорiвна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — фiнансовий аналiтик представництва FIS Capital. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

29.04.2015

призначено

член Наглядової ради

Остапенко Володимир Валерiйович

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової Ради Остапенко Володимир Валерiйович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) призначено 29 квiтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Товариства — не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -фiнансовий аналiтик Представництво «FIS Capital» , фiнансовий менеджер ТЕКТ, економiст Євротек, бухгалтер ТОВ «Український автомобiльний холдинг». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 29 квiтня 2015 року.

08.09.2015

звільнено

член Правління

Радевич Дмитро Володимирович

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Правління Радевич Дмитро Володимирович (згоди на розкриття паспортних данних особою не надано) звільнено 08 вересня 2015 року у зв’язку з переобранням. Часткою у статутному капіталі Товариства — не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого особа перебувала на посаді з 2014 року. Рішення принято Наглядовою радою Товариства. Протокол №16/15 від 08 вересня2015 року.

08.09.2015

призначено

член Правління

Караман Наталя Миколаївна

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Правління Караман Наталя Миколаївна (згоди на розкриття паспортних данних особою не надано) призначено 08 вересня 2015 року. Часткою у статутному капіталі Товариства — не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу — 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років — головний бухгалтер ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів». Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Протокол №16/15 від 08 вересня 2015 року.

08.09.2015

призначено

член Правління

Гомзяк Сергій Миколайович

д/в д/в д/в

0

Зміст інформації:
Посадова особа член Правління Гомзяк Сергій Миколайович (згоди на розкриття паспортних данних особою не надано) призначено 08 вересня 2015 року. Часткою у статутному капіталі Товариства — не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу — 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років — помічник керівника з контролю виконавчої дисципліни ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів». Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства. Протокол №16/15 від 08 вересня 2015 року.

Публічне акціонерне товариство „Миколаївський комбінат хлібопродуктів” повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2014 р. о 11.00 годині за місцезнаходженням: 54034, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122, зал засідань.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.   Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів. 2.   Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік та про план діяльності    на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів. 3.   Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік 4.   Визначення порядку покриття збитків  за 2013 рік. 5.   Затвердження значних угод. Основні показники фінансово-господарської діяльності  товариства (тис. грн.):

Найменування показника

П Е Р І О Д

звітний /2013 рік/ попередній /2012 рік/
Усього активів 58240 65 039
Основні засоби 35586 37 623
Сумарна дебіторська заборгованість 10447 12 589
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 1 441
Нерозподілений прибуток -16096 -29 981
Власний капітал 1657 12 209
Статутний капітал 17753 17 753
Поточні зобов’язання 39918 36 165
Чистий прибуток /збиток/ -10552 -16 721
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 173 271

Реєстрація акціонерів 16.04.2014 р. з  10-00 до  10-50 годин  за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, при  наявності документів, підтверджуючих особу,   представники повинні мати довіреність,   оформлену згідно до законодавства. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється  за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я  виконуючого обов’язки Голови правління  Грабарчука А.М. кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення  зборів у місці їх проведення з  10-00 до  10-55 год.   Повідомлення про скликання  загальних зборів опубліковано 13.03.2014 р. № 47 «Бюлетень.Цінні папери України»

Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ 00952114 , місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122)

повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», які відбудуться 29 квітня 2015 р. об 11.00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, буд. 122 , у приміщенні адміністрації ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», зал засідань. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться 29.04.2015 р. за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації акціонерів: 10:00 год., закінчення реєстрації: 10:50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23.04.2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних загальних зборів акціонерів.
 2. Звіти органів управління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. та про плани на 2015

рік. Прийняття рішення за наслідками   розгляду звітів.

 1. Про затвердження звітів та річного балансу Товариства за 2014 рік.
 2. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками 2014 року.
 3. Про затвердження внутрішнього Положення про Ревізійну комісію Товариства.
 4. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
 5. Про обрання Наглядової Ради Товариства.
 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у 2015 році.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — також  довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Голови правління Грабарчука А.М. кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 10-00 до 10-55 год.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

58891

58240

Основні засоби

34220

35586

Довгострокові фінансові інвестиції

6020

6020

Запаси

6195

5505

Сумарна дебіторська заборгованість

9208

9557

Грошові кошти та їх еквіваленти

137

7

Нерозподілений прибуток

(65027)

(16096)

Власний капітал
Статутний капітал

17753

17753

Довгострокові зобов’язання

32877

16665

Поточні зобов’язання

73288

39918

Чистий прибуток (збиток)

(48931)

(10552)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

39452000

39452000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

179

173

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 30 березня 2015 року в № 60(2064) офіційного друкованого видання: Відомості НКЦПФР.     Голова Правління ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»                                         А.М. Грабарчук

Звіт про власний капітал за 2014 рік Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий) капітал Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз- поділе- ний прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 17753 — — — -16096 — — 1657 Коригування: Зміна облікової політики 4005 — — — — — — — — Виправлення помилок 4010 — — — — — — — — Інші зміни 4090 — — — — — — — — Скоригований залишок на початок року 4095 17753 — — — -16096 — — 1657 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 — — — — -48931 — — -48931 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 — — — — — — — — Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 — — — — — — — — Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 — — — — — — — — Відрахування до резервного капіталу 4210 — — — — — — — — Внески учасників : Внески до капіталу 4240 — — — — — — — — Погашення заборгованості з капіталу 4245 — — — — — — — — Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260 — — — — — — — — Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 — — — — — — — — Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 — — — — — — — — Вилучення частки в капіталі 4275 — — — — — — — — Інші зміни в капіталі 4290 — — — — — — — — Разом змін у капіталі 4295 — — — — -48931 — — -48931 Залишок на кінець року 4300 17753 — — — -65027 — — -47274 Голова правління ________________ Грабанчук Андрiй Миколайович (підпис) Головний бухгалтер ________________ Караман Наталя Миколаївна (підпис)